Rok szkolny2019/2020

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem spotkania dzieci i młodzieży z pojęciem samorządności, czyli możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracy z nauczycielami.

Idea samorządności w szkole wprowadzana jest poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez szkolnych, akcji, apeli pod kierunkiem nauczyciela,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Do bezpośrednich korzyści wychowawczych, jakie niesie ze sobą realizacja szerzenia w szkole samorządności zaliczyć należy:

 • Planowanie życia i działalności ogółu uczniów.
 • Rozwijanie demokratycznych form współpracy.
 • Włączanie uczniów i zespołów klasowych do pracy na  rzecz szkoły.
 • Kształtowanie w wychowankach postawy społecznego  zaangażowania, patriotyzmu, społecznej użyteczności, dyscypliny i odpowiedzialności.
 • Stwarzanie warunków do samokontroli i samooceny.
 • Kształtowanie postawy samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Stwarzanie warunków partnerstwa w stosunkach z  nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Kształtowanie postaw świadczących o gotowości do  bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych.
 • Umacnianie w przekonaniu o ważności jednostki i  grupy.

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

OPIEKUN – PIOTR LEŚNIEWSKI

 

 

PRZEWODNICZĄCA: Wiktoria Ogłozińska

 

Z-CA: Julia Werbna

 

SEKRETARZ/SKARBNIK: Katarzyna Żogalska


 

 

 

STRUKTURA WEWNĘTRZNA SU

RADA  PRZEDSTAWICIELI  KLAS

1.W skład RPK wchodzą Przewodniczący Samorządu Klasowego wszystkich klas oraz Przewodniczący SU w szkole.

2.Kadencja członków RPK trwa jeden rok.

3.Członkowie RPK mają obowiązek regularnie raz w miesiącu uczestniczyć w zebraniach RSU i SU.

4.RPK pełni funkcję łącznika między uczniami poszczególnych klas a RSU.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) jest głównym organem SU.

2.Każdy z członków RSU może pełnić tylko jedną funkcję.

3. Uczniowie klasy, czwartej, piątej i szóstej wybierają spośród siebie 4 osoby, które będą reprezentować uczniów w RSU.

4.W skład RSU wchodzi od 6 do 8 osób ( są to przedstawiciele klasy czwartej, piątej i szóstej, po 2 lub 3 osóby z każdej klasy).

5.  Na pierwszym zebraniu RSU:

 • ·zostaje wybrany sekretarz
 • ·opracowany zostaje ramowy plan pracy SU

( od 1 września do końca roku szkolnego ).

6. RSU jest jedynym organem przygotowującym projekt regulaminu SU i mogącym wprowadzać w nim zmiany po zatwierdzeniu przez SU.

7.Wszyscy członkowie RSU mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.

8.RSU ma prawo odwołać Członka RSU jeżeli votum nieufności wobec ww. osoby poprze minimum 70% członków RSU ( z wyjątkiem ww. osoby).

9.Uchwały podjęte przez RSU wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.

             - .RSU podejmuje decyzje zwykłą większością głosów .

10.Aby głosowanie RSU było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 60% wszystkich członków RSU.

11.Członkowie RSU mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach RSU i SU.

12.Na wniosek: dyrektora szkoły i opiekuna mogą być dokonywane zmiany w składzie RSU.

13.Kadencja RSU trwa jeden rok. .

 

SPOTKANIA RSU

1.Zebrania RSU odbywają się raz w miesiącu.

2.Przewodniczący SU, bądź członek RSU w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań RSU.

ZARZĄD

1.Jest najwyższą władzą wykonawczą. 22.Kieruje bieżącą pracą SU.

3. Składa się z 3 osób:

 • ·Przewodniczący,
 • Zastępca, 
 • Sekretarz.

 4.Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący SU.

5.Kadencja Zarządu trwa jeden rok ..

6. Typowe uprawnienia Zarządu:

• kierowanie bieżącą działalnością SU,

• . kierowanie gospodarką SU,

 • ·reprezentowanie SU na zewnątrz,
 • ·przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z

działalności SU.

PRZEWODNICZĄCY SU

1.Przewodniczący su jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

2.Przewodniczący SU koordynuje działania.

3.Współpracuje z dyrektorem i opiekunami SU.

4.Pełni funkcję łącznika między uczniami a administracją szkoły,

nauczycielami i społecznością lokalną.

5.Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz SU.

6.Planuje i prowadzi zebrania RSU i RPK.

7.Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.

8.Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

9.Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zostać odwołany przez RSU, jeżeli taki wniosek poprze minimum 70% członków RSU.

10.Wybór nowego Przewodniczącego SU odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu ostatniego Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego obejmuje zastępca.

 

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU

1.Uczniowie klasy trzeciej, czwartej, piątej i szóstej wybierają w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego SU i jego zastępcę.

2.Kampania wyborcza trwa od 1 do 15 września.

3.Kandydatami są przedstawiciele RSU.

4.Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów SU.

5.Do głosowania upoważnieni są uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej.

 

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

1.Jest prawą ręką Przewodniczącego.

2.W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki. 44. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego SU trwa 1 rok. 45.Zastępca Przewodniczącego SU z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

3.Zastępca Przewodniczącego SU może w uzasadnionych przypadkach zostać odwołany przez RU, jeżeli taki wniosek poprze minimum 70% członków RSU.

SEKRETARZ

1.Sekretarz powoływany jest przez RSU na jednoroczną  kadencję ( od 1 września do ostatniego dnia roku szkolnego ).

2. Sekretarz:

 • ·prowadzi korespondencję,

• zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do SU.

              3.W uzasadnionych przypadkach Sekretarz może podać się do dymisji przed końcem kadencji.

W takim przypadku RSU powołuje nowego Sekretarza.

4.Sekretarz może zostać odwołany przez RSU.

CZŁONKOWIE

Na pierwszym zebraniu RSU po wyborze sekretarza pozostali uczniowie zostają członkami.

1..Kadencja działalności trwa 1 rok ( od 1 września do końca roku szkolnego ).

2. Członkowie RSU dbają między innymi o:

 • ·wygląd gazetek na korytarzach,
 • ·materiały na dekoracje klas podczas dyskotek.
 • ·ustalają dyżury,
 • ·sprawdzają obuwie,
 • ·sprawdzają rzetelność wykonywania powierzonych dyżurów i funkcji.
 • ·organizują imprezy szkolne np. apele, dyskoteki.

OPIEKUN   SU 

1.Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów SU.

2.Opiekun jest wybierany przez SU.

3. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

4..0piekun SU może zostać odwołany przez RSU.

5.Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

6.Opiekun Samorządu ma prawo na wniosek Przewodniczącego, członków RSU w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania RSU w czasie zajęć lekcyjnych.