ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  na zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

ZESPÓŁ MUZYCZNO TANECZNY

- program zajęć ruchowo - tanecznych jest przeznaczony do realizacji w głównej mierze na II etapie kształcenia w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas III - VI. Ma on na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem, aerobikiem
i tańcem. Zajęcia prowadzone są przez p. Patrycję Mroczkę oraz p. Kamila Lisa a odbywać się będą w każdą środę w godz. 12.15 - 13.50 [sala 103 oraz sala gimnastyczna]

 

 Szkółka kolarska

W ramach Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa działającego pod patronatem Polskiego Związku Kolarskiego, w szkole odbywają się zajęcia upowszechniania sportu poprzez kolarstwo. Zajęcia prowadzone są przez p. Kamila Lisa we wtorki i czwartki w godzinach 13.05-15.05.

 

Koło Biblijne

Zajęcia odbywają się we wtorek – godz. 13.05 – 13.50. Opiekunem jest mgr Małgorzata Sobczyk. Uczniowie klas II – V mają okazję pogłębić swoją wiedzę religijną i znajomość Pisma Świętego oraz rozwijają swoje zainteresowanie religią. Najwięcej przyjemności uczniom dostarczają różne prace plastyczne I zabawy.

 

Koło matematyczne

Zajęcia koła matematycznego odbywają się trzy razy w tygodniu:

dla klasy IV – wtorek od godz. 13.00 – 13,45

dla klasy V – wtorek od godz. 12.15 – 13.00

dla klasy VI – środa od godz. 13.00 – 13.45

Cele ogólne:
- rozwijanie zdolności matematycznych i pogłębianie zainteresowań matematyką,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- rozwijanie wyobraźni na płaszczyźnie i w przestrzeni ,
- rozwijanie pamięci, intuicji, logicznego rozumowania, wnioskowania i myślenia abstrakcyjnego
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- stwarzanie możliwości osiągania własnego sukcesu poprzez przygotowanie i udział w różnych konkursach matematycznych.

 

 

W szkole prowadzone są również zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Prowadzone przez p. mgr Małgorzatę Szeligę. Uczęszczają na nie uczniowie z klas IV-V. Odbywają się one raz w tygodniu z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe. Podczas zajęć dzieci w małych grupkach doskonalą umiejętność czytania (technikę oraz czytanie ze zrozumieniem), pisania oraz wypowiadania się, rozwijają umiejętność samodzielnego redagowania i pisania krótkich tekstów na podany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną oraz staranność pisma, wzbogacają zasób słownictwa, kształcą umiejętność budowania wypowiedzi ustnych, rozwijają zainteresowania czytelnicze oraz utrwalają zasady ortograficzne, których uczą się stosowania w praktyce, doskonalą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Ponadto na bieżąco utrwalają materiał gramatyczny i literacki z lekcji. Do zajęć z uczniami wykorzystuje się  opracowywane z uwzględnieniem indywidualnych trudności dzieci „karty pracy” oraz dostępne pomoce dydaktyczne, np. plansze literackie, gramatyczne, ortograficzne, różne rodzaje słowników.

 

Zajęcia fakultatywne dla klasy VI z języka polskiego

Prowadzone przez panią Małgorzatę Szeligę. Na zajęcia uczęszczają wszyscy uczniowie z klasy VI. Odbywają się one raz w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie utrwalają materiał z podstawy programowej przygotowując się do testu po szóstej klasie. Zadania obejmują zagadnienia z kształcenia literackiego, kształcenia językowego oraz wypowiedzi pisemnej. Cześć zadań wykonywana jest przez dzieci w domu, a podczas zajęć analizuje się formę ich wykonania i omawia celowość zastosowanych przemyśleń. Uczniowie w przyjaznej atmosferze powtarzają zagadnienia z klasy IV, V, VI.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

Odbywają się w poniedziałek od godz. 13.00 – 13.45 dla klas IV – VI.

Cele:

  • Uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych z klas poprzednich
  • Rozbudzanie swoich zainteresowań matematyką
  • Wyrabianie w sobie poczucia systematyczności, pracowitości i wytrwałości
  • Rozwijanie sprawności rachunkowej
  • Wykształcanie umiejętności przedstawiania rozwiązań zadań w sposób czytelny i poprawny matematycznie
  • Samodzielne rozwiązywanie prostych zadań
  • Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji