ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

Nasza świetlica szkolna jest pełna po brzegi - pełna pomysłów, energii, atrakcji dla każdego. Uczniowie lubią przychodzić, spędzać czas z rówieśnikami, brać udział w ciekawych zajęciach. Działania prowadzone są  zgodnie z rocznym planem pracy, w formie tygodniowych bloków tematycznych, związanych z porami roku, świętami i uroczystościami, ważnymi wydarzeniami, nauką, kulturą życia codziennego, ekologią, zabawą, współżyciem w grupie rówieśniczej.

Na terenie świetlicy uczniów obowiązuje regulamin, zbiór zasad, których należy przestrzegać, aby każdy mógł czuć się dobrze i bezpiecznie. Każdy z wychowanków wśród zajęć świetlicowych może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Odbywają się ćwiczenia plastyczne, integracyjne, zabawy sportowo ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.

Sala na świetlicy wyposażona jest w telewizor odtwarzacz dvd, cd, zabawki i klocki, układanki, akcesoria do zabaw na powietrzu itp.

 

 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  • zapewnienie      opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych;
  • organizowanie      pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka      do samodzielnej pracy umysłowej;
  • zapoznanie      dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu      wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie;
  • ujawnianie      i rozwijanie poprzez różne formy działalności, zamiłowań, uzdolnień i       zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych;
  • kształtowanie      prawidłowych postaw etyczno-moralnych, wyrabianie osobowościowych cech      charakteru takich jak pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność,      tolerancja, szacunek dla osób starszych, rodziców, nauczycieli;
  • rozwijanie      umiejętności koleżeńskiego współżycia a przez to kształtowanie postaw      społecznych;
  • wdrażanie      do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury oraz uczenie nawyków      kultury życia codziennego;
  • upowszechnianie      zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz      dbałości o zachowanie zdrowia;
  • niesienie      pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości poprzez zgodny z ich      możliwościami wkład w życie zespołu;
  • prowadzenie      współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym      celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

Kodeks przeciw agresji i przemocy w naszej świetlicy


Nie stosujemy przemocy słownej /nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:
- nie przezywamy
- nie wyśmiewamy
- nie grozimy
- nie ośmieszamy
- nie plotkujemy
- nie szantażujemy
- nie namawiamy się

• Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:
- nie bijemy
- nie popychamy
- nie podcinamy
- nie wymuszamy pieniędzy
- nie kopiemy
- nie zamykamy w pomieszczeniach
- nie plujemy

• Nie sprawiamy przykrości innym:
- nikogo nie wykluczamy
- nie odsuwamy od grupy
- od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
- nie używamy wrogich gestów i min

• Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:
- nie niszczymy
- nie zabieramy
- nie chowamy

• Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:
- pracujemy i bawimy się razem
- nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
- reagujemy na agresywne zachowanie innych
- bronimy pokrzywdzonych
- pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
- konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
- informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.