ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Wychowawca: mgr Jadwiga Demczuk

 

Arndt Szymon, Benkiewicz Zuzanna, Blicharski Kacper, Buranicz Maja, Fijałkowski Mateusz, Goś Alicja, Gredys Wiktoria, Grzela Hanna, Hrankowski Sebastian, Jasiński Filip, Judzińska Lena, Król Marcin, Kucharewicz  Milena, Miszczyk  Zuzanna, Różycki Mateusz, Tralewska Pola, Trubisz Maja, Tuszyński Patryk, Winnicki Mateusz, Wożny Hanna, Zając Wiktoria,  Zielińska Oliwia


 

Okres edukacji przedszkolnej jest niezwykle istotny w życiu człowieka przede wszystkim dla kształtowania jego osobowości, jak i nabywania różnorodnych doświadczeń i umiejętności. Przedszkole pełni ogromnie ważne role przede wszystkim w kształtowaniu samodzielności, budowaniu zaufania do samego siebie, oraz nabywaniu umiejętności.

 

          Przedszkole pełni trzy zasadnicze funkcje wobec dziecka: funkcję opiekuńczą, funkcję wychowawczą i funkcję społeczną. Przedstawione funkcje wychowania przedszkolnego zazębiają się ściśle z celami wychowania przedszkolnego tworząc całość.

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa, iż celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 10. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji. prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań.

 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

 

 

W roku 2017/2018 pracujemy programem ,,Kocham przedszkole”. Jest to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Celem programu jest dawanie dziecku gwarancji sukcesu, bezpieczeństwa, chronienie przed porażką oraz osiągnięcie pełnej gotowości szkolnej. Treści edukacyjne zostały podzielone na aktywność: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.