Projekt ,,Bezpieczne Przedszkole”

Projekt ,,Bezpieczne Przedszkole”

Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a jego celem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Obszary z podstawy programowej, na które położony jest główny nacisk:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się
   z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i
  w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

 3.  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 6. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
  i w unikaniu zagrożeń.

 7. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.