„Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

Gmina Lubin 

realizuje projekt

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 506 835,00 zł

Kwota dofinansowania: 480 585,00 zł 

Okres realizacji projektu: 01.09 2017r. - 30.06.2019r.

Celem projektu jest: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:- dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych w Niemstowie, Osieku, Siedlcach, Raszówce, Krzeczynie Wielkim,

-  nauczycieli  zatrudnionych w ww. placówkach.

Oferujemy:

Dla dzieci:

- dodatkowe zajęcia  m.in. z zakresu: nauki języków obcych;  nauk matematyczno ‐ przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu

Dla nauczycieli:

- szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doposażone zostaną  pracownie : matematyczna i przyrodnicza w sprzęt niezbędny do prowadzenia  innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu

 

Udział w projekcie jest nieodpłatny

 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać:

 

Biuro projektu: Urząd Gminy w Lubinie , ul. Władysława Łokietka 6a,

59-300 Lubin, pokój nr 17, tel.  76 /840 31 59  www.gmina.lubin.pl

 lub w sekretariacie szkoły

 

 

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf

ulotka__kolor.pdf

plakat_ue.pdf