Świetlica Szkolna

Wyniki konkursu świetlicowego „Ozdoba wiosenna” | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

Nasza świetlica szkolna jest pełna po brzegi - pełna pomysłów, energii, atrakcji dla każdego. Uczniowie lubią przychodzić, spędzać czas z rówieśnikami, brać udział w ciekawych zajęciach. Działania prowadzone są  zgodnie z rocznym planem pracy, w formie tygodniowych bloków tematycznych, związanych z porami roku, świętami i uroczystościami, ważnymi wydarzeniami, nauką, kulturą życia codziennego, ekologią, zabawą, współżyciem w grupie rówieśniczej.

Na terenie świetlicy uczniów obowiązuje regulamin, zbiór zasad, których należy przestrzegać, aby każdy mógł czuć się dobrze i bezpiecznie. Każdy z wychowanków wśród zajęć świetlicowych może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Odbywają się ćwiczenia plastyczne, integracyjne, zabawy sportowo ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.

Sala na świetlicy wyposażona jest w telewizor odtwarzacz dvd, cd, zabawki i klocki, układanki, akcesoria do zabaw na powietrzu itp.

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych;
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej;
 • zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu  wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie;
 • ujawnianie i rozwijanie poprzez różne formy działalności, zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych;
 • kształtowanie prawidłowych postaw etyczno-moralnych, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek dla osób starszych, rodziców, nauczycieli;
 • rozwijanie umiejętności koleżeńskiego współżycia a przez to kształtowanie postaw społecznych;
 • wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury oraz uczenie nawyków kultury życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • niesienie pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu;
 • prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY W NASZEJ ŚWIETLICY


- Nie stosujemy przemocy słownej /nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:
- nie przezywamy
- nie wyśmiewamy
- nie grozimy
- nie ośmieszamy
- nie plotkujemy
- nie szantażujemy
- nie namawiamy się

- Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:
- nie bijemy
- nie popychamy
- nie podcinamy
- nie wymuszamy pieniędzy
- nie kopiemy
- nie zamykamy w pomieszczeniach
- nie plujemy

- Nie sprawiamy przykrości innym:
- nikogo nie wykluczamy
- nie odsuwamy od grupy
- od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
- nie używamy wrogich gestów i min

- Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:
- nie niszczymy
- nie zabieramy
- nie chowamy

- Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:
- pracujemy i bawimy się razem
- nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
- reagujemy na agresywne zachowanie innych
- bronimy pokrzywdzonych
- pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
- konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
- informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.

 

 

NA GÓRĘ