Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego -  Historia TPD 

W naszej szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Przewodniczącą koła jest  pani Jadwiga Demczuk.

Głównym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność,  równość szans życiowych oraz:

1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,

2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,

3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,

4) pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,

5) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,

6) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,

7) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,

8) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

9) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

NA GÓRĘ