Deklaracja dostępności

Strona www Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona www Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

 • Data publikacji strony internetowej:2013-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2015-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Marciniak.
 • E-mail: sekretariat@spkrzeczyn.pl
 • Telefon: 768408510

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 • Adres: 59-311 Krzeczyn Wielki
  Krzeczyn Wielki 9
 • E-mail: sekretariat@spkrzeczyn.pl
 • Telefon: 768408510

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 4 wejścia do budynku, w tym wejście nr 4 dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście nr 4 znajduje się przy parkingu i jest na takim samym poziomie co poziom parkingu.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność do pomieszczeń znajdujących się na 1 piętrze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Łączna liczba miejsc parkingowych: 28 miejsc.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

NA GÓRĘ